کلیه روزهای غیرتعطیل هفته از ساعت ۹ صبح تا ساعت ۹ شب
روزهای تعطیل 10 صبح تا ۵ عصر